Exhibition 2565 / มิถุนายน

Exhibition 2565 / มิถุนายน

รู้ไหม ประเทศไทยเป็น 1 ใน 187 ประเทศสมาชิกของ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ International Labour Organization (ILO) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2462 ซึ่งเป็นปีที่องค์กรได้ถูกจัดตั้งขึ้น

โดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ILO เป็นองค์การชำนัญพิเศษเฉพาะเรื่อง (Specialized Agencies) ของสหประชาชาติ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดในสังคม โดยให้ความคุ้มครองแรงงานและส่งเสริมในเรื่องการมีงานทำ การแรงงานสัมพันธ์ คุณภาพชีวิต สภาพการทำงาน หลักประกันและความมั่นคงในการทำงานของผู้ใช้แรงงานทั่วโลก ดังหลักการสำคัญขององค์กรที่ได้เคยถูกระบุไว้ใน ปฏิญญาฟิลาเดลเฟีย ดังนี้

❝ มนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ ศาสนา หรือเพศใด ย่อมมีสิทธิที่จะแสวงหาความสะดวกสบายทางวัตถุ และการพัฒนาทางจิตใจ ตลอดจนมีเสรีภาพ ศักดิ์ศรี ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และโอกาสที่เท่าเทียมกัน ❞

— ปฏิญญาฟิลาเดลเฟีย

ยึดถือตามสัตยาบันที่ประเทศไทยได้ให้ไว้กับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เราขอให้คำมั่นว่า เราพร้อมจะก้าวไปกับคุณในทุกช่วงของชีวิต โดยไม่คำนึงถึงเพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ความเชื่อ โดยในเดือนมิถุนายนนี้ LMI Exhibition 2565 ในฐานะ #ProudLabours ขอร่วมเฉลิมฉลอง #PrideMonth และแรงงานทุกคนที่มีส่วนช่วยในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของรัฐ

สถิติคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ช่วงมกราคม – พฤษภาคม 2565

รู้ไหม แรงงานใด ๆ จาก 187 ประเทศสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ International Labour Organizat…

อ่านต่อ

ที่มา